If you don't have any login, please register yourself
DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

GU XIAOGANG

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

Screening room

  • No video available

Status: Post-production

Director(s): GU XIAOGANG

Short synopsis : One family’s destiny, rhythmed by the course of nature, the changing seasons, the life of a river.

Cast

  • QIAN YOUFA, WANG FENGJUAN, ZHANG RENLIANG, ZHANG GUOYING, SUN ZHANGJIAN, SUN ZHANGWEI, DU HONGJUN, PENG LUQI, ZHUANG YI, SUN ZIKANG

Crew

  • Producer(s): HUANG XUFENG, ZHANG QUN, JIA FEI, CHEN SIYU, NING XIAOXIAO, LIANG YING
  • Director(s): GU XIAOGANG
  • DP: YU NINGHUI, DENG XU
  • Editing: LIU XINZHU
  • Original Music: DOU WEI
  • Original Title: DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

  • Image Ratio: 0.00
  • Festival de Cannes 2019 - Critics' Week

Posters